Charles Bukowski 16/08/1920 – 9/031994+

Charles Bukowski 16/08/1920 – 9/031994